گروه آموزشی فلسفه هنر

 دکتر مسعود علیا: مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : m.olia@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

 

۱- دکتر هادی ربیعی

پست الکترونیک:  h.rabiei@art.ac.ir

رزومه

 

 

۲- دکتر مسعود علیا

پست الکترونیک: m.olia@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر امیر مازیار

پست الکترونیک:

رزومه