گروه آموزشی پژوهش هنر

 دکتر ایرج داداشی: مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : dadashi@art.ac.ir​

رزومه

 

اعضای هیات علمی 

۱- دکتر اسماعیل بنی اردلان

پست الکترونیک: bani.ardalan@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۲- دکتر سید سعید  سید احمدی زاویه

پست الکترونیک: szavieh@art.ac.ir

رزومه

 

 

۳- دکتر محمد رضا مریدی

پست الکترونیک: moridi@art.ac.ir

رزومه

 

 

4- دکتر سمانه رستم بیگی

پست الکترونیک: s.rostambeigi@art.ac.ir

رزومه