ریاست دانشکده

دکتر سیدسعید سیداحمدی زاویه: رییس دانشکده 

مرتبه علمی : دانشیار   

پست الکترونیک: szavieh@art.ac.ir

 

 

 دکتر محمدرضا حسنایی: مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

دکتر ایرج داداشی : معاون آموزشی دانشکده