دوفصلنامه هنر و نظر

                                                                              

                                                                                        دو فصلنامه هنر و نظر

صاحب امتیاز: دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

مدیر مسئول: ایرج داداشی

سردبیر: اسماعیل بنی اردلان

مدیر داخلی: محمد رضا مریدی

کارشناس دو فصلنامه: الهام میاحی

 

هیات تحریریه:

مهدی حسینی؛ استاد دانشگاه هنر

محمد تقی آشوری؛ استاد دانشگاه هنر

سید سعید احمدی زاویه؛ دانشیار دانشگاه هنر

اسماعیل بنی اردلان؛ دانشیار دانشگاه هنر

محمد رضا مریدی؛ استادیار دانشگاه هنر

صمد سامانیان؛ دانشیار دانشگاه هنر

ایرج داداشی؛ استادیار دانشگاه هنر

احمد تندی؛ استادیار دانشگاه هنر

امیر مازیار؛ استادیار دانشگاه هنر

مسعود علیا؛ استادیار دانشگاه هنر

علی ربیعی؛ استادیار دانشگاه هنر

 

 

ویراستار: مرضیه باشتنی

صفحه آرا: توفیق مالکی

نشانی: تهران، خیابان سرهنگ سخائی، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر

تلفن: 02166722478

ایمیل: honar.nazar@art.ac.ir

 

 

مشخصات دو فصلنامه

فراخوان مقاله

شیوه نگارش و پذیرش مقالات

مقالات شماره اول

مقدمه

نظام تعلیم و تربیت در صناعت و پیشههای سنتی؛ ایرج داداشی

"نو" شهر صفوی ؛ ایده ها و روندهای تاریخی در ساخت اصفهان عباسی؛ امیر مازیار

بحثی انتقادی ـ تحلیلی پیرامون موسیقیایی بودن شعر فارسی؛ بهرام جمالی، احمد تمیم­داری، محسن حجاریان

مساله پژوهش و تولید علم در دانشگاه های هنر: رویکرد تحلیلی به سنجش اثربخشی پژوهش­های هنر در ایران؛ محمدرضا مریدی

مقایسه گرایش­های اکسپرسیونیستی و رئالیستی در بازنمایی مردم؛ محمد رضا ربیعی پورسلیمی، افشار مهاجر

نقدی بر امکان تدوین نظریه زیبایی مبتنی بر مغز (عصب محور) با تأکید بر آراء و دستاوردهای تجربی سمیرزکی؛ ناصر ساداتی؛ بهار منبع­چی

تحلیل انتقادی گفتمان تاریخ­نگاری تئاتر دوره­ی قاجار با تأکید بر ادبیات نمایشی در ایران ؛ زهرا خسروی، بهروز محمودی بختیاری

تعیین عوامل خلق معنا در بستر تجربه بازدیدکننده موزه؛ مرضیه حکمت، پروین پرتوی

شناسنامه و فهرست

مقدمه

نظام تعلیم و تربیت در صناعت و پیشههای سنتی؛ ایرج داداشی

"نو" شهر صفوی ؛ ایده ها و روندهای تاریخی در ساخت اصفهان عباسی؛ امیر مازیار

بحثی انتقادی ـ تحلیلی پیرامون موسیقیایی بودن شعر فارسی؛ بهرام جمالی، احمد تمیم­داری، محسن حجاریان

مساله پژوهش و تولید علم در دانشگاه های هنر: رویکرد تحلیلی به سنجش اثربخشی پژوهش­های هنر در ایران؛ محمدرضا مریدی

مقایسه گرایش های اکسپرسیونیستی و رئالیستی در بازنمایی مردم؛ محمد رضا ربیعی پورسلیمی، افشار مهاجر

نقدی بر امکان تدوین نظریه زیبایی مبتنی بر مغز (عصب محور) با تأکید بر آراء و دستاوردهای تجربی سمیرزکی؛ ناصر ساداتی؛ بهار منبع­چی

تحلیل انتقادی گفتمان تاریخ­ نگاری تئاتر دوره­ ی قاجار با تأکید بر ادبیات نمایشی در ایران ؛ زهرا خسروی، بهروز محمودی بختیاری

تعیین عوامل خلق معنا در بستر تجربه بازدید کننده موزه؛ مرضیه حکمت، پروین پرتوی

چکیده انگلیسی

شناسنامه انگلیسی