ریاست دانشکده

 

 

 دکتر سیدسعید سیداحمدی زاویه: مدیر تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : دانشیار    

پست الکترونیک: szavieh@art.ac.ir

 

 

 

 

دکتر ایرج داداشی : معاون آموزشی دانشکده