ریاست دانشکده

دکتر اسماعیل بنی اردلان: رییس دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : bani.ardalan@art.ac.ir

رزومه

 

دکتر ایرج داداشی : معاون آموزشی دانشکده